Polityka prywatności i cookies

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i dotyczy wszystkich odwiedzających Stronę internetową oraz korzystających ze Sklepu (dalej zwanych Użytkownikami).

Użytkownicy Strony i Sklepu

Strona internetowa i Sklep są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Administrator świadomie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych ani informacji od osób poniżej 18 roku życia.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest: DEMPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000657798, o kapitale zakładowym 5.000 zł., NIP 7010652274, REGON 366306630, adres email do kontaktu: contact@planet-mum.com. Niniejsza Polityka prywatności i cookies dotyczy Strony internetowej dostępnej pod adresem www.planet-mum.com

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe wszystkich osób odwiedzających Stronę internetową oraz Sklep poprzez zgodność z niniejszą Polityką prywatności.

Bezpieczeństwo danych

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem. Administrator wdrożył środki prawne, organizacyjne i techniczne, które są proporcjonalne i odpowiednie w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.  

Dane osobowe

Administrator gromadzi  dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, a jeśli jest to wymagane, także po uzyskaniu zgody Użytkownika. W zależności od interakcji, w jaką Użytkownik wchodzi z Administratorem będą to różne informacje:

  • w przypadku zakupów w Sklepie, będą to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu i dane płatnicze, przetwarzane w celu obsługi zamówienia oraz dostarczenia zamówionych produktów, a także obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • w przypadku skorzystania z formularza kontaktu lub wysyłki wiadomości e-mail do Administratora, będą to: imię i nazwisko, adres e-mail, przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i prowadzenia z nim korespondencji na jego wniosek,
  • w przypadku zapisu na newsletter, będą to imię i adres e-mail, przetwarzane w celu wysyłki Użytkownikowi newslettera. 

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą.

Administrator jest uprawniony ujawnić dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim w sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji zobowiązań wynikających z powyżej wymienionych celów lub taki obowiązek nakładają na Administratora przepisy prawne. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom także wtedy, gdy z ich pomocą realizuje wskazane wyżej cele.

Prawa Użytkownika
Użytkownik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora ma prawo do wglądu w swoje dane, prawo do poprawiania swoich danych, prawo do usunięcia swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail wskazanym w niniejszej Polityce prywatności.

Okres przechowywania danych
Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika tak długo, jak to jest konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone lub do czasu, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo.

Wycofanie zgody
Wyrażona zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych jest ważna do czasu cofnięcia jej przez Użytkownika. Zgodę Użytkownik może cofnąć, wysyłając prośbę na adres Administratora podany w niniejszej Polityce prywatności.

Pliki cookies i inne informacje
Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies są stosowane w celu podnoszenia jakości świadczonych usług, poprawy wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, w tym reklam, oraz anonimowego śledzenia preferencji Użytkownika. Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plików cookies dostępna jest za pośrednictwem paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej. 

Użytkownik zgodę na stosowanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym może wyrazić za pomocą paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej. Może to zrobić także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. W taki sam sposób Użytkownik może w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres.

Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone przez Administratora w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez niego w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Linki do innych stron internetowych
Strona internetowa i Sklep mogą zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prywatność ani praktyki tych stron internetowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron, zanim skorzysta z tych stron.

Zmiany w polityce prywatności
W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres:  conctact@planet-mum.com